ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blogger คุณนันทพล เวียงวงค์ ค.บ.1 ชีววิทยา หมู่ 2 รหัสนักศึกษา 554152073

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

Body system

ปฏิรูปการศึกษาไทย


เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายนันทพล  เวียงวงค์
ค.บ.1 ชีววิทยา  หมู่ 2
รหัสนักศึกษา  554152073
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลับราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ  ฝันให้ไกล  ไปให้ถึง

ดูแล้วต้องอึ้ง !!!!!

ฉันหนาวน่ะ

ความรู้เพิ่มเติม

ท่านได้รับความรู้มากน้อยเพียงใดจากบล็อกนี้